رانندگي در هر شرايط آب و هوايي دقت و حمايتهاي خود را ميطلبد و اين در حالي است كه اگر رانندگان آمادگي و هوشياري لازم براي رانندگي ايمن در شرايط مختلف جوي را نداشته باشند قطعا خطر بروز سوانح و حوادث ترافيكي را افزايش خواهند داد. رانندگي به هنگام بارش باران كه موجب لغزندگي خيابان و معابر ميشود از جمله اين موارد است.
شروع بارش باران، خطرناكترين وضعيت را براي جاده و خودرو بوجود ميآورد زيرا قطرات باران، با گرد و خاك و ساير آثار باقيمانده از لاستيك و روغن وسايل نقليه موجود در خلل و شكاف آسفالت تركيب شده و سطح لغزندهاي را بوجود ميآورد كه ممكن است به چشم ديده نشود. به همين دليل اصطكاك خودرو با جاده كم ميشود و احتمال سر خوردن خودرو، افزايش مييابد. بنابراين با شروع بارش باران، ضروري است كه از سرعت خود بكاهيد و تا هنگامي كه آب در سطح جاده جاري نشده، اين حد سرعت را حفظ كنيد. به هر حال، در اين شرايط جوي؛ سرعت خودرو بايد كمتر از سرعت آن در جاده خشك باشد. البته توجه داشته باشيد هنگامي كه آب زيادي در سطح معابر جاري ميشود، چنانچه با سرعت زياد وارد آن شويد، آب موجود، ميان جاده و لاستيك قرار ميگيرد و اصطكاك شما با جاده را به صفر نزديك ميكند. در اين حالت، خودروي شما روي قشري از آب حركت ميكند.
پس با سرعتي يكنواخت حركت كنيد. در پيچها از سرعت خودرو بكاهيد و در كم كردن سرعت، از ترمز ناگهاني و برداشتن پا از روي پدال گاز يا فشار دادن آن به طور ناگهاني بپرهيزيد.
آنچه مشخص است اينكه در سطح لغزنده و هنگامي كه سرعت خودرو زياد است، بايد از تغيير دنده (از سبك به سنگين)، پرهيز كرد.
براي جلوگيري از تصادفات، خطرات و مشكلات ناشي از سفرهاي زمستاني و رانندگي در شرايط يخ و برف، بايد به نكات ذيل توجه كامل داشت. اما قبل از هر گونه سخني، لازم است كه بگوييم، چون يخ و برف باعث سر خوردن و موجب بروز مشكلاتي در رانندگي ميشود، لذا براي ايجاد اصطكاك بيشتر بايد از لاستيكهاي يخشكن يا زنجير چرخ استفاده كرد.


1ـ با سرعتي كمتر از زماني كه جاده خشك است، حركت كنيد و خودرو را در حركت، ثابت نگه داريد.


2ـ در پيچها با دقت و به آرامي، گردش كنيد.
3ـ از گردش و انحراف ناگهاني، خودداري نماييد و از ترمز كردن ناگهاني، بپرهيزيد.
4ـ از فشار دادن ناگهاني پا روي پدال گاز يا برداشتن فشار از روي آن، خودداري كنيد.
5ـ از سرعت زياد در معابر يخ زده و هواي برفي بپرهيزيد بخصوص وقتي كه راه داراي دستانداز باشد.
6ـ از رانندگي در لبه راهها يا شانههاي راه، خودداري كنيد.

JameJamOnline.ir