بنظر من یه مارک GT یا چیزی بجز سمند استفاده کنید سمت چپ گوشه