معاون ساخت بزرگراهها با بیان اینکه 70 درصد تصادفات رانندگی، رخ به رخ است و این مدل تصادفات تلفات بیشتری میدهد، گفت: 9400 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در دست احداث است.
به گزارش پارس تیونینگ و به نقل از «پرشین خودرو»، خیرالله خادمی اظهار داشت: اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار با هدف ایجاد نگرش و بینش اقتصادی نسبت به مجموعه حمل و نقل کشور و ارائه راهکارهای اقتصادی و انجام پروژههای تحقیقاتی در زمینه اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار ایجاد شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت و جایگاه مباحث اقتصادی و لزوم انجام پروژههای اقتصادی با هدف ارتقاء نقش حمل و نقل در اقتصاد کشور و تبیین جایگاه واقعی این مقوله اقتصادی، این بخش قادر خواهد بود تا با ارائه پروژهها و طرحهای کاربردی و مورد نیاز حمل و نقل کشور و جذب نیروهای متخصص زمینههای لازم جهت بهینهسازی فعالیتهای مختلف حمل و نقل را در کشور فراهم آورد.
معاون ساخت و توسعه راهها و بزرگراهها تأکید کرد: علاوه بر این، بخش اقتصاد حمل و نقل و توسعه پایدار در راستای مباحث اقتصادی به موضوعات توسعه پایدار و حفظ محیط زیست نیز توجه داشته و درصدد به حداقل رساندن اثرات نامطلوب توسعه حمل و نقل بر محیط زیست خواهد بود.
جابهجایی 75 درصد بار و مسافر کشور در 25 هزار کیلومتر جاده
خادمی با بیان اینکه در حال حاضر فرهنگ حمل و نقل در ایران بر اولویت مدل جادهای شکل گرفته اضافه کرد: بیش از 94 درصد مسافر و بیش از 90 درصد کالای کشور از طریق حمل و نقل جادهای جابهجا میشود.
معاون ساخت و توسعه راهها و بزرگراههای شرکت ساخت ادامه داد: حتی در کریدورهایی نظیر بندرعباس ـ تهران، بندر امام خمینی (ره) ـ تهران که حدود 90 درصد کالاها از این دو مسیر تردد میکنند، با وجود آنکه خطآهن نیز وجود دارد، درصد حمل کالا توسط سیستم جادهای بیش از 90 درصد است.
به گزارش فارس، وی تصریح کرد: به همین دلیل فعلاً اقتصاد حمل و نقل باید براساس جاده تعریف شود تا در گامهای بعدی بتوان این امر را تغییر داد و به سمت حمل و نقل ریلی سوق پیدا کرد.
خادمی افزود: برای پاسخگویی به حمل و نقل جادهای کشور و حمل مناسب کالا و مسافر، نیازمند دارا بودن 25 هزار کیلومتر بزرگراه و آزادراه در کشور هستیم، زیرا از 94 درصد ترافیک جادهای، 75 درصد این بار ترافیکی روی 25 هزار کیلومتر از جادهها است.
معاون ساخت و توسعه راهها و بزرگراههای شرکت ساخت تصریح کرد: با وجود آنکه 200 هزار کیلومتر جاده در کشور شامل 120 هزار کیلومتر جاده روستایی و 80 هزار کیلومتر آزادراه و بزرگراه، راه اصلی، راه فرعی داریم اما تنها 25 هزار کیلومتر از این جادهها 75 درصد بار و مسافر را جابهجا میکنند.
تفکیک خطوط رفت و برگشت جادهای اصلیترین راهکار کاهش سوانح
خادمی تصریح کرد: اگر بخواهیم اقتصاد کشور را در حمل و نقل رونق داده، سایر بخشها را در حمل و نقل پوشش دهیم و معضلات و چالشهای حمل و نقل کشور را نظیر تصادفات و سوانح رانندگی را کاهش دهیم، باید 25 هزار کیلومتری که 75 درصد ترافیک کشور را پوشش میدهد، در خطوط رفت و برگشت تفکیک شوند، چهار خطه شده و در قالب آزادراه و بزرگراه اجرا شود.
معاون ساخت و توسعه راهها و بزرگراههای شرکت ساخت افزود: با وجود آنکه تمامی ارگانهای دستاندرکار جاده فعال هستند و در راستای کاهش سوانح رانندگی، تمامی مسایل ایمنی رعایت میشود، باید فعالیت پایداری انجام شود که همان تفکیک خطوط است.
70 درصد سوانح رانندگی تصادفات رخ به رخ است
خادمی تصریح کرد: 70 درصد تصادفات رانندگی، رخ به رخ است و همین تصادفات تلفات بیشتری میدهد، بنابراین، اگر جادههای کشور در خطوط رفت و برگشت تفکیک شوند، سرعت سیر ارتقاء مییابد، ضمن آنکه جاده ایمنتر میشود و اگر اقتصاد حمل و نقل را نیز در نظر بگیریم، مصرف سوخت کمتر شده و با کاهش ترافیک و کاهش صرف زمان مواجه هستیم، بنابراین اولویت این است که 25 هزار کیلومتر جاده مذکور چهار خطه شود.
معاون ساخت و توسعه راهها و بزرگراههای شرکت ساخت افزود: البته در این میان یک سری کریدورهای میانبر نیز لازم است احداث شود که از اولویتهای توسعهای است؛ به عنوان مثال در حال حاضر کریدوری از بندر امام خمینی(ره) به اصفهان داریم و باید کریدوری جدیدتر احداث شود تا این مسیر حداقل 100 کیلومتر کوتاهتر شود که آن هم در قالب احداث راههای اصلی جدید، عملیاتی میشود.
لزوم احداث 12 هزار کیلومتر جاده شش خطه و چهار خطه
خادمی ادامه داد: در حال حاضر 13 هزار کیلومتر جاده چهار خطه یا شش خطه آزادراهی و بزرگراهی در کشور داریم که زیر بار عبور هستند، ضمن آنکه باید 12 هزار کیلومتر دیگر خط احداث شود.
معاون ساخت و توسعه راهها و بزرگراههای شرکت ساخت گفت: هماکنون حدود 9 هزار و 400 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی در کشور در حال احداث است که برای تکمیل آنها حدود 10 هزار میلیارد تومان نیاز داریم.
برای تبدیل 25 هزار کیلومتر جاده اصلی به بزرگراه مشکلی نداریم
خادمی افزود: در حال حاضر 2000 کیلومتر بزرگراه و راه اصلی نیز طراحی شده اما به مرحله اجرا نرسیده است، بنابراین از نظر مطالعات و از نظر آمادگی برای تبدیل 25 هزار کیلومتر جاده اصلی به بزرگراه مشکلی نداریم و تمامی عملیاتهای فنی، مطالعاتی، نظارتی و اجرا بومیسازی شده است و در بخش احداث بزرگراهها و راه اصلی، هیچ وابستگی به کشورهای دیگر نداریم و خودکفا هستیم.
معاون ساخت و توسعه راهها و بزرگراههای شرکت ساخت تصریح کرد: تنها مشکل اساسی در این باره کمبود نقدینگی برای تکمیل آنها است تا بتوان این هدف ملی را محقق کرد.