قتلگاه عابران پیاده کجاست؟+ نمودار


بررسی آمارهای سازمان پزشکی قانونی نشان میدهد که در ایران طی سالهای 85 تا 89، بیش از 29هزار عابرپیاده در تصادفات جان خود را از دست دادهاند.


به گزارش پارس تیونینگ و بهنقل از «پرشین خودرو»، در سال های 1385 تا 89، 29 هزار و 54 تن عابرپیاده در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادهاند که این تعداد نزدیک به یک چهارم (24.2 درصد) کل کشتههای ناشی از حوادث رانندگی است.
بر اساس نتایج به دست آمده از بررسی زمان فوت عابرانپیاده قربانی تصادفات رانندگی، نشان میدهد که در سالهای 85 تا 89 بیشترین عابران کشته شده در ماههای شهریورماه با 2812 تن (9.7 درصد)، آبانماه با 2762 تن (9.5 درصد) و مهرماه با 2721 کشته (9.4 درصد) در صدر ماههای دارای بیشترین فوت عابران پیاده ناشی از حوادث رانندگی قرار دارد و این در حالی است که کمترین تعداد کشتههای عابران پیاده به ماههای بهمن با 1885 تن (6.5 درصد)، دیماه با 2007 کشته (6.9 درصد) و اسفندماه با 2194 تن (7.8 درصد) اختصاص دارد.
آمارها نشان میدهد به طور کلی فصل تابستان با 7952 تن (27.4 درصد) بیشترین و فصل زمستان با 6086 تن (20.9 درصد) کمترین کشتههای عابرپیاده را به خود اختصاص داده که بر همین اساس استانهای یزد و کردستان هر کدام با 28.5 درصد، هرمزگان (27.8 درصد) در فصل بهار و استانهای اردبیل با 33.3 درصد، کهگیلویه و بویراحمد 32.6 و خراسانشمالی 31.9 درصد در فصل تابستان و استانهای ایلام، خوزستان و مازندران در فصل پاییز و استانهای خراسانجنوبی، بوشهر و قم دارای بیشترین درصد کشتههای عابران را در فصل زمستان به خود اختصاص دادند.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
نمودار فصل

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
نمودار فصل

تهران قتلگاه عابران پیاده مرد

عابران پیاده زن در کدام استان کشته میشوند؟

به گزارش ایسنا، بررسی جنسیت عابرانپیاده قربانی تصادفات رانندگی نشان میدهد که 72.9 درصد عابرین پیاده کشته شده سالهای 85 تا 89 مرد و 27.1 درصد زن بودهاند و این در حالی است که در این مدت بیشترین درصد مردان عابرپیاده قربانی حوادثرانندگی از استان تهران (79.7 درصد)، قم (76.3 درصد) و قزوین (76 درصد) بوده و استانهای چهارمحال و بختیاری، خراسانشمالی و ایلام بیشترین درصد زنان عابرپیاده قربانی حوادثرانندگی را به خود اختصاص داده است.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
نمودار جنسیت

همچنین بررسی گروه سنی عابران پیاده قربانی تصادفات رانندگی نشان میدهد که سن حدود 50 درصد از عابرانپیاده کشته شده در حوادث رانندگی در سالهای 85 تا 89 بیشتر یا مساوی 50 سال بود و این در حالی است که 13.5 درصد این کشته شدهها 10 ساله و کمتر از آن سن داشتهاند و همچنین سن 4.8 درصد آنها 11 تا 17 سال و 7.9 درصد 18 تا 24 سال، 5.5 درصد از این کشتهشدههای تصادفات 25 تا 29 و 9 درصد 30 تا 39 سال و 9.8 درصد 40 تا 49 سال داشتهاند که این نتایج نشان میدهد که بیشترین قربانیان حوادثرانندگی در بین عابران پیاده افراد مسن و کودکان کمتر از 10 سال هستند.
بر اساس نتایج به دست آمده سازمان پزشکی قانونی استان گیلان با 60.9 درصد، همدان با 57.8 درصد و مازندران با 56.4 درصد بیشترین نسبت عابران پیاده 50 سال به بالا را داشتند و استانهای سیستان و بلوچستان با 30.7 درصد، کهگیلویه و بویراحمد با 26.1 درصد و کردستان با 24.3 درصد بیشترین عابران کشته شده 10 سال و کمتر را به خود اختصاص داده است.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
نمودار سن

به گزارش ایسنا، بررسی سطح تحصیلات عابرانپیاده قربانی تصادفات رانندگی در افراد 18 سال و بالاتر نشان میدهد که در میان 44.9 درصد بیسواد، 23.2 درصد دارای تحصیلات ابتدایی، 12.3 درصد دارای تحصیلات راهنمایی، 9 درصد دارای تحصیلات دبیرستان، 6.5 درصد دارای تحصیلات دانشگاهی بودهاند که بالاترین درصد عابران پیاده بیسواد قربانی در بازه زمانی سالهای 85 تا 89 متعلق به استانهای کردستان با 62.1 درصد، چهارمحال و بختیاری 62 درصد و گلستان 59.8 درصد بوده و در این میان کمترین درصد متعلق به استانهای تهران، خوزستان و قزوین بود.
در بین عابرانی که دارای تحصیلات دانشگاهی بودهاند، استانهای کرمان 10 درصد، بوشهر 9.4 درصد و تهران 8.7 بیشترین و استانهای گلستان 3.1 درصد، خراسان شمالی 3.2 و چهارمحال و بختیاری 3.5 درصد کمترین درصد قربانیان را داشتهاند.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
نمودار تحصیلات

بر اساس نتایج به دست آمده در بررسی نوع فعالیت (شغل) عابران پیاده قربانیان حوادثرانندگی مشخص شده که 19.2 درصد دارای شغل آزاد، 18.2 درصد زنان خانهدار، 14.2 درصد کارگر، 8.9 درصد کودکان زیرهفت سال، 8.1 درصد دانشآموز، هشت درصد بازنشسته، 7.3 درصد کشاورز، 4.1 درصد بیکار، 2.8 درصد کارمند، 2.3 درصد راننده، 1.5 درصد دانشجو، 0.6 درصد سرباز و 1.7 درصد سایر مشاغل را داشتهاند که در این میان بیشترین عابرپیاده قربانی حوادث رانندگی دارای شغل آزاد از استانهای تهران، سیستان و بلوچستان و آذربایجانشرقی گزارش شده است.
همچنین زنان خانهدار که در حوادث رانندگی قربانی شدهاند بیشتر در استانهای ایلام، چهارمحال و بختیاری و مرکزی بودهاند و همچنین کارگران در استانهای هرمزگان، تهران و بوشهر بیشترین عابران پیاده قربانی حوادث رانندگی را شامل میشوند. بر این اساس کودکان زیر هفت سال بیشتر در استانهای سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و آذربایجانغربی جان خود را از دست دادهاند و بیشترین عابران پیاده قربانی حوادث رانندگی دانشآموزان در کردستان، سیستان و بلوچستان و چهارمحال و بختیاری گزارش شده است.
براساس گزارش پزشکی قانونی بیشترین عابران پیاده قربانی حوادث رانندگی که بازنشسته بودهاند به استانهای اصفهان، تهران و خراسانجنوبی تعلق دارند.
همچنین نتایج بررسی پنجساله محل فوت عابران پیاده قربانی حوادث رانندگی نشان میدهد که بیش از نیمی از عابران .751 درصد در بیمارستان، 37.6 درصد در محل حادثه، 8.8 حین انتقال به مراکز درمانی، 1.9 درصد در منزل جان خود را از دست دادهاند که در این میان استانهای زنجان 62.2 درصد، یزد و خراسانجنوبی بیشترین درصد قربانی را در بیمارستان داشتهاند و استانهای سیستان و بلوچستان (48.8 درصد)، خراسانشمالی و تهران بیشترین درصد مرگ در محل حادثه را به خود اختصاص داده و بیشترین میزان کشتهها در حین انتقال به مراکز درمانی از آن استانهای لرستان (15.4)، چهارمحال و بختیاری و کردستان بود.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
نمودار شغل

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
نمودار علت

به گزارش ایسنا، بررسی علل اصلی فوت عابرانپیاده نشان میدهد که 52.3 درصد آنها به دلیل ضربه به سر، 26.6 درصد به دلیل شکستگیهای متعدد، 6.4 درصد به دلیل خونریزی و 0.1 درصد به دلیل سوختگی جان خود را از دست دادهاند که لازم به ذکر است علت فوت 8.8 درصد عابرانپیاده چند علتی بود که از این میان استانهای سیستان و بلوچستان 69.9 درصد، آذربایجانشرقی 67.1 درصد و کردستان 62.2 درصد بالاترین درصد مرگ ناشی از ضربه به سر را به خود اختصاص دادهاند و استانهای مازندران، قم و قزوین بالاترین میزان ناشی از شکستگیهای متعدد را داشتهاند.
بر اساس آمارهای سازمان پزشکی قانونی در سالهای 85 تا 89، 55.8 درصد عابران پیاده در راههای برون شهری و 33.6 درصد در راههای درون شهری و 7.6 درصد در جادههای خاکی و روستایی دچار حادثه رانندگی شدهاند که بیشترین میزان قربانیان عابران در راههای درون شهری از آن استانهای یزد، تهران و اصفهان بوده و بیشترین میزان قربانیان در راههای برون شهری مربوط به استانهای گیلان، قزوین و لرستان است و در این میان استانهای خراسانشمالی، آذربایجانغربی و بوشهر در راههای خاکی و روستایی بیشترین درصد عابران متوفی را به خود اختصاص دادهاند.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
نمودار وسیله و محل فوت

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
نمودار وسیله و محل فوت

همچنین بررسی آمارهای پنج ساله (85 تا 89) بیانگر این است که بیش از نیمی 56.5 درصد از عابرین پیاده قربانی حوادث رانندگی به دلیل برخورد خودروی سواری، حدود 12.1 درصد به دلیل برخورد وانت بار، 10.7 درصد به دلیل برخورد کامیون و تریلر، 10.1 درصد به دلیل برخورد موتورسیکلت، 2.7 درصد به دلیل برخورد اتوبوس و مینیبوس، 2.4 درصد به دلیل برخورد تراکتور جان خود را از دست دادهاند که در این میان استانهای گیلان، کرمانشاه و اردبیل بیشترین درصد عابرانپیاده قربانی در برخورد با خودروی سواری را در بین خودروهای درگیر به خود اختصاص داده و استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان و چهارمحال و بختیاری بیشترین درصد عابرانپیاده قربانی در برخورد با وانتبار را به خود اختصاص دادهاند.
براساس آمارهای سازمان پزشکیقانونی در بررسی نوع وسیلهنقلیه درگیر با عابران پیاده قربانی حوادث رانندگی، استانهای هرمزگان، قم و خراسانرضوی بیشترین درصد عابرانپیاده قربانی در برخورد با موتورسیکلت را به خود اختصاص دادهاند و استانهای مرکزی، قزوین و سمنان بیشترین درصد عابران پیاده قربانی در برخورد با کامیون و تریلر را در بین خودروهای درگیر به خود اختصاص دادهاند.
به گزارش ایسنا مرگ 29 هزار و 54 عابرپیاده در بازه زمانی تنها 5 سال نشان میدهد که این حجم بالای قربانیان حوادثرانندگی نیازمند توجه ویژه مسئولان امر در این زمینه هستند.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ