ارقام درج شده در جدول مو بر تن هر راننده خلافکاری راست میکند. به نظر میرسد این جرایم به نوعی در مطلوب کردن هنجارهای رانندگی موثر باشد.

مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

بیایید منصف باشیم؛ ایرانیها خوب رانندگی نمیکنند. شاید دستفرمانشان خوب باشد ولی پای رعایت قوانین که وسط کشیده میشود حرفی برای گفتن وجود ندارد.
احترام به اصول اولیه آییننامه اغلب به نوعی به ضعف شخصیتی تعبیر میشود. یک راننده مبادی آداب از سوی رانندگان دیگر به کندی و ناشی بودن متهم میشود.
حرکات مارپیچ، مانورهای شبانه، سرعت در مسیرهای دشوار یکی از معیارهای مهارت در رانندگی بین جوانان است. تصورات پوچی که غیر از رتبه یک در بیشترین کشتهشدگان جادهای، چیز دیگری برای ما به ارمغان نمیآورد.
متاسفانه یکی از راههای بهبود شرایط رفتاری رانندگان، افزایش نرخ جرایم و سختگیریهای ممتد است. پلیس راهنمایی و رانندگی به تمسک به همین حربه تا حد زیادی توانسته شرایط را تعدیل کند اما باز هم هنوز فضای خالی بسیاری دیده میشود.
پارک دوبلهای متعدد، بوق زدنهای بیمورد، نصب چراغهای پرنور زنون که برای 3 ثانیه راننده را کاملاً نابینا میکند اگر نگوییم بیشتر شده، قطعاً کمتر نشده است. مردم عقیده دارند پلیس از روش «بگیر نگیر» استفاده میکند. گاهی سفت و سخت پای کار میایستد و همه خودروها را چک میکند و گاهی هم برای رفاه حال از خیر قضیه میگذرد.
عنوان تخلفات رانندگی
کلان شهر
جادههای بین شهری
سایر شهرها
روستا
راه روستایی
رانندگی در حالت مستی و مصرف روانگردانها
200,000
200,000
200,000
تجاوز از سرعت مجاز (بیش 50 کیلومتر در ساعت)
10,000
90,000
50,000
تجاوز از سرعت مجاز (بیش 30 تا 50 کیلومتر در ساعت)
50,000
40,000
20,000
سبقت غیر مجاز در راههای دو طرفه
100,000
90,000
50,000
عبور از چراغ قرمز راهنمایی و رانندگی
100,000
90,000
50,000
حرکت به طور مارپیچ
100,000
90,000
50,000
حرکت با دنده عقب در آزاد راهها و بزرگراهها
100,000
90,000
----
عبور از محل ممنوع ( ورود ممنوع )
50,000
30,000
10,000
تجاوز به چپ از محور راه
50,000
40,000
20,000
عبور وسایل نقلیه از پیاده رو
50,000
30,000
10,000
دور زدن در محل ممنوع
50,000
40,000
20,000
توقف در محل ایستادن ممنوع و یا مطلقاً ممنوع
40,000
30,000
10,000
عدم استفاده از کمربند ایمنی برای راننده و سرنشین
30,000
20,000
10,000
استفاده از موبایل حین رانندگی سرعت بالای 60 کیلومتر
50,000
40,000
20,000
استفاده از موبایل حین رانندگی سرعت کمتراز 60 کیلومتر
30,000
20,000
10,000
نقص در سامانه روشنایی در شب
50,000
40,000
30,000
رانندگی با وسایل عمومی خارج از ساعت مجاز
50,000
40,000
30,000
عدم توجه به فرمان ایست با پرچم پلیس و همیاران پلیس
50,000
40,000
30,000
عدم رعایت مقررات حمل بار
50,000
40,000
30,000
عدم رعایت حق تقدم عبور
40,000
30,000
10,000
نصب پلاکهای متفرقه ( تغییر در استاندارد پلاک )
50,000
50,000
50,000
در آغوش داشتن اطفال عین رانندگی
50,000
40,000
40,000
حمل آهن آلات بدون شرایط ایمنی و مقررات مربوطه
50,000
40,000
30,000
دستکاری در دستگاه سرعت نگار وسایل حمل و نقل عمومی
50,000
50,000
50,000
توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع
50,000
40,000
20,000
عبور کامیون و اتوبوس در خط سرعت بزرگراه ها
50,000
40,000
---
استفاده از نور افکن یا چراغ دارای نور خیرهکننده
50,000
40,000
30,000
نصب تجهیزات اضافی که از سطح بیرونی تجاوز کند
50,000
40,000
30,000
توقف و سد معبر در سطح یا حریم تقاطعها
50,000
40,000
----
عدم اعلام نشانی محل سکونت جدید به اداره راهنمایی و رانندگی
50,000
40,000
20,000
سبقت از سمت راست یا استفاده از شانه راه
50,000
40,000
30,000
استفاده از شیشه دودی به نحوی که داخل خودرو مشخص نباشد
50,000
30,000
---
نداشتن پلاک عقب یا جلو و یا ناخوانا بودن آن
40,000
40,000
40,000
عدم حرکت بین خطوط و یا تغییر خط بدون رعایت قوانین مربوطه
40,000
30,000
10,000
پیاده کردن سرنشین در محل غیرمجاز با ایجاد سد معبر
40,000
20,000
10,000
عدم استفاده از کلاه ایمنی برای راننده و سرنشین موتورسیکلت
30,000
30,000
30,000
توقف دوبله در معابر
30,000
20,000
10,000
کنار نبردن خودرو که به علت تصادف باعث سد معبر شده باشد
30,000
20,000
10,000
حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ، تجاوز از سرعت مجاز
100,000
90,000
50,000
تصادف ناشی از عدم توجه به جلو و یا رعایت نکردن فاصله طولی و عرضی با وسیله نقلیه جلویی و جانبی
50,000
40,000
30,000
ارقام به تومان است