DSC سامانهی انحصاری کنترل پایداری ب ام و است. این سیستم با کمک سه سامانهی دیگر یعنی ABS*و ASC+T*و CBC* به کنترل سیستم فنربندی میپردازد. DSC نخستین بار در سال 1997 و بر روی مدل های 740 و 750 به صورت سفارشی عرضه شد. امروزه همهی مدلهای ب ام و با نسل سوم DSC که شامل DTC* نیز هست عرضه میشوند. DTC به چرخها اجازهی کمی هرزگردی بیشتر نسبت به دیگر سیستمهای کنترل کشش دیگر میدهد که این امر سبب دستیابی به استایل رانندگی پویاتری (داینامیک) میشود, البته به پشتوانهی DSC چرخها از کشش و چسبندگی بهتری نیز برخوردار هستند. به زبان دیگر DTC به شما اجازه میدهد رانندگی اسپرت و تهاجمی را در کنار ضریب امنیت بالایی تجربه کنید.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگBMW Dynamic Stability Control DSC


سیستم DSC بسیار پیچیده و جذاب است. این سیستم به طور مداوم فاکتورهای زیر را چک میکند:
 • سرعت خودرو
 • زاویهی فرمان
 • چرخش چرخها
 • شتاب جانبی و طولی وارد بر خودرو
 • فشار ترمز
 • تخمین احتمال بروز بی ثباتی و انحراف از مسیر در هنگام پیچیدن بخصوص در شرایط جوی نامساعد

اگر هرگونه بی ثباتی در حرکت خودرو احساس شود DSC فوراً مداخله کرده و از طریق سیستم کنترل پیشرانه نسبت به کاهش گشتاور اقدام کرده و سپس با فعال کردن ترمز هر چرخ به طور جداگانه ثبات و پایداری را به خودرو باز میگرداند. همهی این اتفاقات در چند هزارم ثانیه رخ میدهد که این قضیه نیاز به این سیستم را توجیه میکند.
مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگBMW Dynamic Stability Control


DSC از ASC+T برای کاستن از گشتاور موتور استفاده میکند که اگر این اقدام کافی نباشد در مرحلهی دوم با درگیر کردن ABS در زمان مناسب خودرو را کنترل میکند.
سنسورهای بسیاری برای کارکرد هرچه بهتر DSC وجود دارند که نخستین آنها سنسور زاویهی فرمان است, این حسگر میتواند مسیر حرکت مورد نظر راننده را تشخیص دهد سپس حسگر دیگری شتاب جانبی (عرضی) و مقدار نیروی انتقالی از تایر به سطح جاده را اندازه گیری میکند. سنسور چرخش نیز نیروهای پیچشی را که به بدنه وارد میشود را اندازه گیری میکند. و سنسور فشار ترمز هم نیروهای طولی را که در هنگام ترمزگیری بین تایر و جاده نقش دارند را اندازه گیری میکند.
اگر حالت بیش فرمانی و یا کم فرمانی رخ دهد DSC میتواند با فعال نمودن ترمزها شرایط را تحت کنترل در آورد. تمامی این سیستمهای الکترونیکی و هیدرولیکی بسیار سریع عمل میکنند بهطوری که راننده به سختی میتواند دخالت آنها را احساس کند. مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ

در حالی که ASC+T نیروهای طولی وارده را آنالیز میکند DSC نیز وارد عمل شده و به آنالیز کردن نیروهای جانبی وارده بر خودرو میپردازد. با این اوصاف DSC در هنگام دور زدن در سرعتهای بالا از بروز کم فرمانی و بیش فرمانی جلوگیری میکند و بالاترین حد پایداری را ارائه کند و به طور عمدهای خطر لغزش و سرخوردن سر پیچها را کاهش دهد.
DTC به عنوان زیرمجموعهای از DSC عمل میکند که در کنار عرضهی یک استایل رانندگی اسپرت اجازهی هرزگردی محدودی را نیز به چرخها میدهد که این هرز گردی محدود در شرایط جوی نامناسب مانند برف و یا گل و لای میتواند در دستیابی به چسبندگی کافی تأثیر مثبت داشته باشد. DTC حتی میتواند در هنگام دریفت با ارائه ی تسلط کافی راننده روی شرایط به انجام یک دریفت مطمئن و پایدار کمک کند. مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگBMW Dynamic Stability Control DSC


در حالت پیش فرض DSC همواره فعال است. فشار لحظهای روی کلید DSC سبب غیر فعال شدن DTC شده و عملکرد DSC را نیز محدود میکند. فشردن طولانی مدت کلید DSC هردو سامانهی DSC و DTC را از مدار خارج میکند که این مورد اصلاً پیشنهاد نمیشود!

واژه نامه:
 • DSC مخفف Dynamic Stability Control به معنای کنترل پایداری دینامیک (پویا)
 • DTC مخفف Dynamic Traction Control کنترل کشش دینامیک
 • ASC+T مخفف Automatic Stability Control+Tractin کنترل کشش و پایداری اتوماتیک
 • CBC مخفف Cornering Break Control کنترل ترمز هنگام پیچیدن
 • ABS مخفف Anti-lock Break System سیستم ضد بلوکه ترمز


pedal.ir