در هفته های گذشته طرح های فروش اقساطی خودرو توسط اتو خسروانی معرفی شد که خودرو های بی ام و سری 3 ، سری 2 اکتیو تور و سری 5 شامل این طرح ها میشدند .
شرایط خرید اقساطی خودرو در بیشترین قسط بندی به 48 قسط میرسد که در این حالت شرایط فروش به حالت زیر خواهد بود
فروش اقساطی بی ام و سری 5 :
1,300,000,000 پیش قسط و ماهیانه 79 ملیون تومان در طرح 48 ماهه که این قسط بندی میتواند به صورت 6 ، 12 ، 18 ، 24 و 36 ماهه نیز باشد.
طرح های فروش اقساطی خودرو های بی ام و-bmw530-jpg
فروش اقساطی بی ام و سری 3 :
645,000,000 تومان پیش پرداخت و ماهیانه 37 ملیون تومان در طرح 48 ماهه که این قسط بندی میتواند به صورت 6 ، 12 ، 18 ، 24 و 36 ماهه نیز باشد.
طرح های فروش اقساطی خودرو های بی ام و-bmw320-jpg
فروش اقساطی بی ام و سری 2 اکتیو تورر :
389,000,000 تومان پیش پرداخت و ماهیانه 38 ملیون تومان در طرح 48 ماهه که این قسط بندی میتواند به صورت 6 ، 12 ، 18 ، 24 و 36 ماهه نیز باشد.
طرح های فروش اقساطی خودرو های بی ام و-bmw218-jpg