مرجع تخصصی خودرو و تیونینگ | پارس تیونینگ
لوکسترین تولید مرسدسبنز توسط تیونر Race Tools دستکاری شد. این یعنی یکی از نخستین پروژههای بهینهسازی روی جدیدترین نسل Sکلاس. شروع کار با انتخاب مدل S500 همراه بود. مدلی که دارای پیشرانه 4.7 لیتری هشت سیلندر Vشکل به قدرت 491 اسببخار و 780 نیوتنمتر گشتاور بود. مهندسان تیونینگ توانستند با تغییر برنامهنویسی ECU قدرت را تا 35 اسببخار و گشتاور را تا 80 نیوتنمتر افزایش دهند. در فاز بعدی 60 اسببخار و 100 نیوتنمتر دیگر نیز به خروجی اضافه شد. اکنون مرسدس فوق میتواند به سرعت نهایی 297 کیلومتر در ساعت برسد.