درود بر همراهان پارس تیونینگ

1- کیلومتر سرویس خودرو:
این نشانگر بر اساس برنامه سرویس خودرو که از طرف شرکت سازنده ارائه شده است. زمان سرویس دوره ای را به راننده گوشزد می کند.(علامت آچار در کنار آن معرف این سرویس است) این نشانگر حداکثر 5 رقمی می باشد. که معمولاً بر روی 20000 کیلومتر تنظیم میباشد. بعد از هر بار باز کردن سوئیچ بر روی نمایشگر علامت آچا به همراه کیلومتر سرویس به مدت 5 ثانیه ظاهر می شود. مقدار مسافت نشان داده شده در کنار علامت آچار مسافت باقی مانده تا انجام سرویس بعد است.

2- مسافت طی شده
این نشانگر به صورت مقطعی و توسط راننده برای تعیین مسافت طی شده در طول یک سفر، تشخیص میزان مصرف بنزین بر اساس کیلومتر کارکرد و ... تنظیم می گردد(این نشانگر 3 رقمی بوده و بعد از 1000 کیلومتر مجدداً صفر می گردد) برای صفر کردن این نشانگر ابتدا سوئیچ را باز نموده و سپس دکمه فشاری را یک بار فشار دهید در این حالت عدد سه رقمی مربوط به مسافت طی شده نمایش داده می شود حال با فشرده نگه داشتن دکمه فشاری به مدت 3 ثانیه عدد مربوطه صفر می گردد در صورتیکه نشانگر کیلومتر قبل از بستن سوئیچ در این حالت تنظیم گردد بعد از هر بار باز کردن سوئیچ، بر روی نشانگر مسافت طی شده نمایش داده می شود (کیلومتر خودرو نشان داده نمی شود) برای خارج شدن از این حالت کافی است دکمه را یک بار فشار داده تا به وضعیت کیلومتر کارکرد اصلی خودرو باز گردد.

3- کیلومتر کارکرد خودرو

این نشانگر کیلومتر کار کرد طی پیموده شده خودرو از زمان تحویل خودرو تا کنون را نشان میدهد این نشانگر 6 رقمی بوده و به جای رقمهای استفاده از صفر استفاده گردیده است به عنوان مثال اگر خودرو 150 کیلومتر کار کرده باشد بر روی نمایشگر عدد 150000 ظاهر می گردد این نشانگر بعد از 5 ثانیه باز کردن سوئیچ (نمایش کیلومتر سرویس) به صورت دائمی بر روی صفحه ظاهر می گردد.

4- نشانگر سطح روغن:
این نشانگر مطابق شکل فوق از تعدادی مربع تشکیل شده است با توجه به تعداد مربع های روشن و با استفاده ازجدول زیر میزان روغن موتور را تشخیص داد به عنوان مثال 3 علامت( ) روشن نشان دهنده وجود 40 تا 50 روغن موتور را نشان می دهد(سطح روغن موجود در موتور)
توجه: راننده علاوه بر توجه به این علامتها(مربع) بهتر است از طریق گیج روغن مقدار روغن مخزن روغن (کارتل) را کنتر
ل نماید.