اینجور موتورها رو باید دمونتاژ و اوراق بشند که بفهمی چه خبره توش و دوباره مونتاژشون کنی و یه سرویس مشتی هم میخوان