سنسورهای سیستم انژکتور زانتیا
سنسور دور موتور engine speed sensor

سنسور تعیین موقعیت میل بادامک reference sensor
سنسور کیلومتر شمار vehicle speed sensor

سنسور دمای آب cooling temperature sensor
سنسور دمای هوا air temperature sensor
سنسور فشار هوا manifold air pressure
سنسور ضربه knock sensor
سنسور شتاب سنج accelerator sensor
سنسور های اکسیژن lambda sensor-oxygen sensor
سنسور دریچه گاز TPS
سنسور دور موتور

این سنسور از نوع القائی میباشد، تعیین دورموتور و زاویۀ میل لنگ که زمان پاشش سوخت و جرقه را مشخص مینماید از وظایف این سنسور میباشد .
محل نصب آن در پائین سنسورهای آب بر روی پوستۀ گیربکس میباشد.
زمان TDC سیلندر شمارۀ یک بصورت دو دندانۀ خالی در محل دندانه دار فلایویل مشخص شده است.
از آنجا که خروجی این سنسور بصورت پالس میباشد لذا سیم آن از نوع فویل دار ( یا شیلد دار) است .
سوکت آن سه سیمه و رنگ سوکت قهوه ای است.


عيب يابي

در صورت خرابی این سنسور اتومبيل روشن نمی شود .
خرابی سنسور ، اتصالی سیمهای آن و قطعی سیم ها توسط دستگاه عیب یاب lexia قابل تشخیص میباشد.
جهت آزمایش سنسور با مولتی متر لازم است مقاومت پایه 1و2 بین 300 تا 400 اهم باشد .
R 1,2=300~400 ohms

سنسور تعیین موقعیت میل بادامک

این سنسور نیز از نوع القائی میباشد . و محل قرارگیری آن در روی سرسیلندر کنار سوکت کوئل است . رنگ سوکت آبی و تعداد پایه های آن 3 عدد میباشد .
پایۀ 1 = 12+ ولت تغذیه .
پایۀ 2 = ارسال ولتاژ به ECU .
پایۀ 3 = اتصال بدنه .
وظیفۀ این سنسور کمک به سنسور دور موتور در تعیین دقیقتر زمان جرقه و تشخیص سیلندر دارای احتراق ناقص میباشد . این سنسور فقط در مدل 1800 موجود میباشد .
نحوۀ عملکرد
هنگامیکه زائدۀ موجود در انتهای میل بادامک در مقابل سنسور قرارمیگیرد سنسور ولتاژ صفر و در غیر اینصورت ولتاژ 12+ را به ECU ارسال میکند .
عیب یابی
خرابی این سنسور تاًثیر محسوسی بر عملکرد اتومبيل ندارد و فقط در میزان آلایندگی موتور اثر گذار است در حدی که اتومبيل دیگر در محدودۀ استاندارد L4 عمل نمیکند .
دستگاه عیب یاب lexia اتصالی ، قطعی و خرابی سنسور را نشان میدهد .

تشخیص احتراق نادرست


سنسور کیلومتر شمار

این سنسور القائی و در روی پوستۀ دفرانسیل قرار دارد. سوکت آن سفید و تعداد پایه های آن 3 عدد میباشد .
پایه 1 = برق 12+ از فیوز f6 جعبه فیوز داخل اطاق .
پایه 2 = اتصال بدنه .
پایه 3 = ارسال پالس به پردازشگر داخل صفحه آمپر .
خرابی ، اتصالی و قطعی آنرا lexia نشان میدهد .
خرابی آن در سیستم انژکتور بوش اثری ندارد ولی در سیستم ساژم باعث نامنظم کارکردن و خاموش شدن موتور میگردد .
خرابی آن در عملکرد سیستم ABS اثر گذار است .سنسور دمای آب

این سنسور از نوع مقاومت NTC میباشد و رنگ سوکت آن سبز و 2 پایه دارد .
محل قرارگیری در سرسیلندر روی محفظۀ ترموستات .
وظیفه آن اعلام دمای مایع خنک کننده به ECU جهت تعیین مقدار پاشش سوخت و زمان جرقه میباشد .
مقاومت آن در دمای 80 درجه 300 اهم و در دمای 20 درجه 2500 اهم است .
خرابی آن باعث بد کار کردن موتور در دمای پایین یا رقیق سوزی در دمای بالا میگردد.
در هنگام باز کردن آن از سرد بودن موتور اطمینان حاصل نمائید و پس از تعویض آن مدار خنک کننده را هواگیری نمائید.

سنسور دمای هوا
این سنسور NTC بوده و سوکت آن خاکستری و دارای 2 پایه میباشد . محل قرارگیری آن در اطاقک شتاب جلوی دریچه گاز میباشد .
مقاومت آن در دمای 20 درجه 2500 اهم و در دمای 80 درجه 300 اهم میباشد .
در صورت خرابی در میزان آلایندگی و عملکرد نامنظم به جهت تنطیم نبودن مقدار سوخت و زمان جرقه ، تاًثیر دارد .
هرگونه خرابی این سنسور را lexia نشان میدهد .