دوستان لطفا در مورد روغن موتورهاي مناسبي كه از آن در انواع كيا استفاده كرديد و تجربه خوبي هم از آن برند داشتيد در اين تاپيك تجربه خود را به اشتراك گذاشته تا ديگر دوستان هم بتوانند از تجارب شما استفاده كنند
طبق توصيه شركت كيا بهترين روغن موتور براي خانواده كيا روغن موتور كاسترول ميباشد