ویژگیها و خصوصیات کلی متولدین بهمن ماه:

 1. Admin
  Admin
  ویژگیها و خصوصیات کلی متولدین بهمن ماه:
  مهربان، صمیمی و انسان دوست
  درستکار، صادق، شریف، راستگو، رو راست و وفادار
  مبتکر اصیل و خلاق
  مستقل، بینیاز، بدون وابستگی، آزاد، عاقل، اندیشمند، متفکر و روشنفکر

  جنبه منفی شخصیت متولدین بهمن ماه:
  سرکش، نافرمان، لجوج، خود رأی
  یک دنده و غیرقابل پیش بینی
  سرد، بیهیجان، بیتفاوت و خشک
نمایش نتایج: از 1 به 1 از 1