شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Pars Tuning
 • :111:
  111
  111
 • :59:
  59
  59
 • :26:
  26
  26
 • :smileys-police-3872
  Smileys Police 387259
  Smileys Police 387259
 • :pt08877:
  pt08877
  pt08877
 • :godfather-smiley-em
  Godfather Smiley Emoticon
  Godfather Smiley Emoticon
 • :70:
  70
  70
 • :37:
  37
  37
 • :7_2_111:
  7 2 111
  7 2 111
 • :smileys-car-724869:
  Smileys Car 724869
  Smileys Car 724869
 • :126:
  126
  126
 • :101:
  101
  101
 • :48:
  48
  48
 • :16:
  16
  16
 • :smileys-embrace-hug
  Smileys Embrace Hug 394543
  Smileys Embrace Hug 394543
 • :137:
  137
  137
 • :112:
  112
  112
 • :60:
  60
  60
 • :27:
  27
  27
 • :smileys-police-4311
  Smileys Police 431186
  Smileys Police 431186
 • :yeah-baby-smiley-em
  Yeah Baby Smiley Emoticon
  Yeah Baby Smiley Emoticon
 • :happy-pillow-fight-
  Happy Pillow Fight Games Smiley Emoticon
  Happy Pillow Fight Games Smiley Emoticon
 • :71:
  71
  71
 • :38:
  38
  38
 • :X
  8
  8
 • :smileys-car-968946:
  Smileys Car 968946
  Smileys Car 968946
 • :127:
  127
  127
 • :102:
  102
  102
 • :49:
  49
  49
 • :17:
  17
  17
 • :smileys-embrace-hug
  Smileys Embrace Hug 990755
  Smileys Embrace Hug 990755
 • :138:
  138
  138
 • :113:
  113
  113
 • :61:
  61
  61
 • :28:
  28
  28
 • :smileys-police-8968
  Smileys Police 896802
  Smileys Police 896802
 • :welcome-signboard-s
  Welcome Signboard Smiley Emoticon
  Welcome Signboard Smiley Emoticon
 • :its-the-weekend-smi
  Its The Weekend Smiley Emoticon
  Its The Weekend Smiley Emoticon
 • :72:
  72
  72
 • :39:
  39
  39
 • :9:
  9
  9
 • :smileupsportcar6:
  Smileys Car Driving 410647
  Smileys Car Driving 410647
 • :128:
  128
  128
 • :103:
  103
  103
 • :50:
  50
  50
 • :18:
  18
  18
 • :smileys-king-256095
  Smileys King 256095
  Smileys King 256095
 • :139:
  139
  139
 • :114:
  114
  114
 • :62:
  62
  62
 • :29:
  29
  29
 • :smoking-hookah:
  Smoking Hookah
  Smoking Hookah
 • :1:
  1
  1
 • :smiley-says-i-miss-
  Smiley Says I Miss You
  Smiley Says I Miss You
 • :73:
  73
  73
 • :40:
  40
  40
 • :10:
  10
  10
 • :whitesportcar:
  Smileys Car Driving 742715
  Smileys Car Driving 742715
 • :129:
  129
  129
 • :104:
  104
  104
 • :51:
  51
  51
 • :19:
  19
  19
 • :smileys-king-293250
  Smileys King 293250
  Smileys King 293250
 • :140:
  140
  140
 • :115:
  115
  115
 • :63:
  63
  63
 • :30:
  30
  30
 • :snow-mobile:
  Snow Mobile
  Snow Mobile
 • :2:
  2
  2
 • :smiley:
  Smiley
  Smiley
 • :74:
  74
  74
 • :41:
  41
  41
 • :10_9_206:
  10 9 206
  10 9 206
 • :smileys-car-driving
  Smileys Car Driving 896549
  Smileys Car Driving 896549
 • :130:
  130
  130
 • :105:
  105
  105
 • :52:
  52
  52
 • :((
  20
  20
 • :smileys-king-946087
  Smileys King 946087
  Smileys King 946087
 • :141:
  141
  141
 • :64:
  64
  64
 • :31:
  31
  31
 • :troll-face-meme-smi
  Troll Face Meme Smiley Emoticon
  Troll Face Meme Smiley Emoticon
 • :3:
  3
  3
 • :smileys-car-099702:
  Smileys Car 099702
  Smileys Car 099702
 • :120:
  120
  120
 • :75:
  75
  75
 • :42:
  42
  42
 • :11:
  11
  11
 • :smileys-car-racing-
  Smileys Car Racing 591815
  Smileys Car Racing 591815
 • :131:
  131
  131
 • :106:
  106
  106
 • :53:
  53
  53
 • :))
  21
  21
 • :smileys-kisses-6614
  Smileys Kisses 661436
  Smileys Kisses 661436
 • :car:
  Car
  Car
 • :65:
  65
  65
 • :32:
  32
  32
 • :truck-driver-2:
  Truck Driver 2
  Truck Driver 2
 • :3_8_3:
  3 8 3
  3 8 3
 • :smileys-car-232287:
  Smileys Car 232287
  Smileys Car 232287
 • :121:
  121
  121
 • :76:
  76
  76
 • :43:
  43
  43
 • :12:
  12
  12
 • :smilycarracing2222:
  Smileys Car Racing 833085
  Smileys Car Racing 833085
 • :132:
  132
  132
 • :107:
  107
  107
 • :54:
  54
  54
 • :22:
  22
  22
 • :smileys-money-71495
  Smileys Money 714953
  Smileys Money 714953
 • :cleaner-smiley-emot
  Cleaner Smiley Emoticon
  Cleaner Smiley Emoticon
 • :66:
  66
  66
 • :33:
  33
  33
 • :truck-driver:
  Truck Driver
  Truck Driver
 • :D
  4
  4
 • :smileys-car-267121:
  Smileys Car 267121
  Smileys Car 267121
 • :122:
  122
  122
 • :77:
  77
  77
 • :44:
  44
  44
 • :13:
  13
  13
 • :smileys-coffee-2206
  Smileys Coffee 220654
  Smileys Coffee 220654
 • :133:
  133
  133
 • :108:
  108
  108
 • :56:
  56
  56
 • :23:
  23
  23
 • :smileys-office-3557
  Smileys Office 355732
  Smileys Office 355732
 • :dirt-bike:
  Dirt Bike
  Dirt Bike
 • :67:
  67
  67
 • :34:
  34
  34
 • :5:
  5
  5
 • :smileys-car-410812:
  Smileys Car 410812
  Smileys Car 410812
 • :123:
  123
  123
 • :78:
  78
  78
 • :45:
  45
  45
 • :14:
  14
  14
 • :smileys-coffee-2700
  Smileys Coffee 270027
  Smileys Coffee 270027
 • :134:
  134
  134
 • :109:
  109
  109
 • :57:
  57
  57
 • =))
  24
  24
 • :smileys-party-39385
  Smileys Party 393855
  Smileys Party 393855
 • :emoticon-transport-
  Emoticon Transport 002
  Emoticon Transport 002
 • :68:
  68
  68
 • :35:
  35
  35
 • :6:
  6
  6
 • :smileys-car-415635:
  Smileys Car 415635
  Smileys Car 415635
 • :124:
  124
  124
 • :79:
  79
  79
 • :46:
  46
  46
 • :14_2_102:
  14 2 102
  14 2 102
 • :smileys-coffee-8103
  Smileys Coffee 810335
  Smileys Coffee 810335
 • :135:
  135
  135
 • :110:
  110
  110
 • :58:
  58
  58
 • :25:
  25
  25
 • :smileys-police-1866
  Smileys Police 186663
  Smileys Police 186663
 • :iran_pt:
  Freedom Merc.ir
  Freedom Merc.ir
 • :gangster-smiley-emo
  Gangster Smiley Emoticon
  Gangster Smiley Emoticon
 • :69:
  69
  69
 • :36:
  36
  36
 • :7:
  7
  7
 • :smileys-car-562606:
  Smileys Car 562606
  Smileys Car 562606
 • :125:
  125
  125
 • :100:
  100
  100
 • :47:
  47
  47
 • :15:
  15
  15
 • :smileys-cooking-136
  Smileys Cooking 136990
  Smileys Cooking 136990
 • :136:
  136
  136